Arbetssätt

Ett arbetsområde på Entréskolan

På Entréskolan delas varje läsår in i ämnesintegrerade arbetsområden med en tydlig struktur. Varje arbetsområde är ca 8 veckor och utgår från olika temaområden som sammankopplar det centrala innehållet från ämnena i läroplanen. Varje arbetsområde startar med en utgångspunkt och slutar med en slutprodukt.

Utgångspunkt

Varje arbetsområde startar i en utgångspunkt där eleverna får en introduktion om vad arbetsområdet ska handla om, vilket centralt innehåll de ska arbeta med i de olika ämnena, vilka förmågor som de ska utveckla och vilka kunskapskrav som de blir bedömda på. I utgångspunkten får eleverna även veta vilka uppgifter de ska arbeta med och hur de ska presentera sitt arbete i slutprodukten. 

Utgångspunkten kan se lite olika ut för olika arbetsområden men ska ge en bild av hur kunskaperna i arbetsområdet kan kopplas till verkligheten och samhället. Exempel på utgångspunkter kan vara filmer, inbjudna föreläsare, teater, workshops som har anknytning till arbetsområdets tema.

Informationsinsamling

Under informationsinsamlingen har eleverna lektioner med läraren i de olika ämnena med till exempel föreläsningar, laborationer, studiebesök och andra övningar som till exempel rollspel och diskussioner.

Eleverna söker även kunskap genom att läsa litteratur, söka på internet, diskutera och reflektera runt det som de har lärt sig. Läraren ger då eleverna stöd och vägledning i deras arbete genom att ställa frågor och få dem att reflektera runt kunskapen så att de kan utveckla förmågor som att analysera, dra egna slutsatser och föra resonemang.

I varje ämne finns både läroböcker och datorn som verktyg i lärandet.

 

Slutprodukt
 
Varje arbetsområde avslutas i någon form av en slutprodukt där valda delar av elevernas arbete sammanställs och presenteras på skolan. Ofta med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som till exempel en teater, film, utställning, modell, etc.

Föräldrarna blir emellanåt inbjudna till slutprodukterna för att ta del av elevernas arbete vilket gör att de blir insatta i vad vi arbetar med på Entréskolan och eleverna får känna att det finns en verklig mottagare av deras arbete.

 

Examination

Inom varje arbetsområde finns examinationsuppgifter som ska bedömas av ämnesläraren. Examinationsuppgifterna kan vara inlämningsuppgifter, prov, loggbok, muntliga presentationer eller mer praktiska övningar som bedöms av läraren utifrån de förmågor och kunskapskrav som eleven ska utveckla i respektive ämne i arbetsområdet.

Lärarna arbetar under arbetsområdet med en formativ bedömning för att utveckla varje elev så långt som möjligt i deras kunskapsutveckling.

 Skärmavbild 2015 10 26 kl. 14.13.02

Bedömning

Efter varje arbetsområde gör alla lärare en bedömning av vilka kunskapskrav som eleverna har uppnått i arbetsområdet.

Lärarna markerar i bedömningsmatriser vilka kunskapskrav som eleven har uppnått i de olika ämnena och vad eleven behöver utveckla för att nå nästa kunskapsnivå och ett högre betyg. Denna bedömning sker kontinuerligt under läsåret vilket gör att eleven hela tiden vet var de ligger till i alla ämnen och vad de ska göra för att utvecklas och nå högre betygsnivåer. 

All bedömning finns i vårt digitala system Schoolsoft där alla elever och föräldrar alltid har tillgång till dessa uppgifter
 

Utvärdering

Efter varje arbetsområde sker en utvärdering av elevens och lärarnas arbete i arbetsområdet av eleverna. Elevernas utvärderingar är viktiga i skolans utveckling av undervisningen och för planeringen av nästa arbetsområde. 

Log in

create an account